Všeobecné obchodné podmienky

Pekné vlásky s. r. o.

Lipová 1066/74

90033 Marianka

Slovensko

IČO: 51700786

DIČ: 2120753569

IČ DPH: SK2120753569

Sme platci DPH


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 128198/B


Kontaktné údaje Poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

telefónne číslo: 0944 001 867

email: skolenia@peknevlasky.skČlánok I

Základné pojmy

Predávajúci/poskytovateľ je prevádzkovateľ webovej stránky www.skolenia.peknevlasky.sk (ďalej len „Stránka“) na poskytovanie Školení.

VOP skratka pre tieto všeobecné obchodné podmienky.

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a má záujem o služby a/alebo informácie, nachádzajúce sa na Stránke a/alebo ktorá objednáva termín na vykonanie Školenia pre seba alebo Tretiu osobu. Kupujúci objednaním Školenia dobrovoľne a bez výhrad akceptuje VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať bez akýchkoľvek výhrad, čo potvrdí odsúhlasením týchto VOP pri objednaní školenia.

Účastník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bude prítomná na objednanom Školení realizovanom Poskytovateľom.

Školenie je odborná skupinová vzdelávacia aktivita vedená školiteľom s precvičovaním praktických zručnosti.

Zmluva uzavretá na diaľku je zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá iba prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, hlavne využitím Stránky, elektronickej pošty alebo telefónu (ďalej len „Zmluva“).

Objednávka je elektronická rezervácia Školenia prostredníctvom Stránky, uskutočnená záujemcom podľa týchto VOP a predstavujúca záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom zaslanej Objednávky.

Právny poriadok Slovenskej republiky je súbor právnych noriem platných na Slovensku.

Tretia osoba je zamestnanec, rodinný príslušník alebo iné.

Tretia strana je poskytovateľ účtovného systému, ktorý sa používa na vystavenie faktúr a externá účtovníčka.


Článok II

Proces prihlásenia sa na Školenie

 1. Poskytovateľ zverejňuje na Stránke svoju ponuku Školení, na ktoré sa Kupujúci môže prihlásiť elektronicky a to nasledovne:
  • Objednanie ponúkaného termínu školenia a zaplatenie rezervačného poplatku prevodom na bankový účet Poskytovateľa.
  • Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky termínu je povinnosť zaplatiť cenu služby rezervácie.
  • Zadanie Objednávky Školenia realizuje Kupujúci na Stránke tak, že do nákupného košíka vloží Školenie, o ktoré má záujem, vyplní fakturačné údaje a potvrdí „Objednať s povinnosťou platby“.
  • Úhrada ceny Školenia sa realizuje výlučne platbou na bankový účet Poskytovateľa.
  • Cena za rezerváciu Školenia (ďalej len „Cena služby“) je vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a je uvedená v mene euro.
  • Po realizácii úhrady Ceny služby je Kupujúcemu doručený na jeho email zadaný v Objednávke potvrdzujúci email a informácie o objednanom Školení.
  • Po pripísaní celej Ceny služby na bankový účet Poskytovateľa je Kupujúcemu na jeho email zaslaný zo strany Poskytovateľa daňový doklad - potvrdenie o prijatí platby za Školenie, a to výlučne v elektronickej podobe.
  • Predpokladom poskytnutia Školenia je dostavenie sa Účastníka do miesta Školenia.
  • Termín je pre Kupujúceho záväzný okamihom uzavretia Zmluvy. Ak sa Účastník nedostaví na miesto Školenia v dohodnutom termíne bez zmeny termínu, platnosť rezervácie termínu zaniká bez možnosti náhrady za iný náhradný termín. V takom prípade sa má za to, že Účastník sa rozhodol nevyužiť objednaný termín.
 2. Zmluva uzavretá na diaľku o poskytnutí Školenia je medzi Poskytovateľom a Kupujúcim uzatvorená momentom prihlásenia sa na Školenie zo strany Kupujúceho.
 3. Daňové doklady vo vzťahu k objednávke Školenia vydáva ako ich predajca automaticky Poskytovateľ.
 4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Kupujúceho.

Článok III

Práva a povinnosti

 1. Platbu za objednané Školenie je nutné uhradiť najneskôr 7 dni od potvrdenia Objednávky a prijatia pokynov na úhradu. Úhradu je nutné zrealizovať bankovým prevodom na účet Poskytovateľa SK93 0200 0000 0039 8368 8654 na základe vystavenej Objednávky. V prípade prihlásenia sa na Školenie 7 a menej dní pred konaním Školenia je potrebné zaplatiť poplatok za Školenie najneskôr deň pred začatím Školenia. V opačnom prípade bude rezervácia zrušená.
 2. Účastník berie na vedomie, že texty, fotografie a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky, môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom. Vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov alebo fotografií je na všetkých Školeniach prísne zakázané bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva Poskytovateľa, lektorov ako aj práv ochrany osobných údajov ostatných Účastníkov Školenia.
 3. Poskytovateľ môže zmeniť termín Školenia a je zbavený zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie svojich záväzkov a povinností podľa Zmluvy a týchto VOP, ak je toto nesplnenie spôsobené okolnosťami (napríklad: chorobou, porucha elektrického prúdu alebo vody atď.), ktoré nastali nezávisle od vôle Poskytovateľa a bránia mu v splnení jeho záväzkov, ak vzhľadom na všetky okolnosti nie je možné rozumne predpokladať, že by Poskytovateľ tieto okolnosti alebo ich následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia Zmluvy tieto okolnosti predvídal. V prípade vzniku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť sa doba plnenia zmluvných záväzkov predĺži o dobu rovnajúcu sa dobe trvania takýchto okolností. Ak Poskytovateľ nemôže splniť svoje záväzky vzhľadom na objektívne okolnosti vyššej moci, oznámi túto skutočnosť neodkladne Účastníkovi.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo presunúť/zrušiť termín Školenia pri nedostatočnej účasti t.j. menej ako 3 osoby a oznámi túto skutočnosť neodkladne Účastníkovi.
 5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť vykonanie Školenia v nasledujúcich prípadoch:
  • Účastník odmietne preukázať svoju totožnosť,
  • Účastník neposkytne potrebnú súčinnosť požadovanú personálom pre súvisiace Školenie, vrátane ak odmietne podpísať dokumentáciu potrebnú na vykonanie Školenia,
  • Účastník nedodržal a/alebo porušil pravidlá pre vykonanie Školenia alebo povinnosti vyplývajúce z týchto VOP,
  • Účastník je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, alebo je v stave, ktorý podľa uváženia personálu neumožňuje Účastníkovi vykonať činnosti nevyhnutné pre poskytnutie Školenia,
  • nastanú iné objektívne skutočnosti nezávislé od vôle Poskytovateľa, ktoré bránia alebo znemožňujú vykonanie Školenia Účastníkovi.

Článok IV

Zodpovednosť Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Školenia je zodpovedný:
  • za kvalitu a rozsah Školenia,
  • za dodanie Školenia,
  • za naplnenie práv Kupujúceho Školenia,
  • za pravdivosť a úplnosť informácií o ponúkaných Školeniach na Stránke,
  • za plnenie všetkých práv Kupujúceho vyplývajúcich Kupujúcemu z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí Školenia, ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia.

Článok V

Podmienky reklamácie

 1. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec, je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je Poskytovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 2. V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Poskytovateľom alebo keď sa Kupujúci obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho on-line riešeného sporu.
 3. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke Riešenie sporov on-line Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70


Článok VI

Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade zakúpenia Školenia, nie je možné od zmluvy s Poskytovateľom odstúpiť a žiadať vrátenie poplatku, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom Zmluva o poskytnutí Školenia predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Poskytovateľ, zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu službu na voľný čas, t.j. Školenie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Školenia.
 2. Výnimky z pravidla tvoria len:
  • storno najneskôr 20 a viac pracovných dní pred začiatkom Školenia - nárok na vrátenie 100% uhradenej Ceny služby,
  • storno najneskôr 15 a viac pracovných dní pred začiatkom Školenia - nárok na vrátenie 50% uhradenej Ceny služby,
  • storno najneskôr 5 a viac pracovných dní pred začiatkom Školenia - nárok na vrátenie 25% uhradenej Ceny služby,
  • storno v deň konania Školenia alebo menej ako 5 pracovných dní pred začiatkom Školenia - nie je nárok na vrátenie uhradenej Ceny služby.

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci poskytuje Poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje aj údaje Tretej osoby alebo Účastníka slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a platobné údaje.
 2. Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Kupujúceho, Tretej osoby alebo Účastníka nájdete na Stránke v časti Pravidlá ochrany osobných údajov.
 3. Účastník berie na zreteľ, že Poskytovateľ osobné údaje Kupujúceho, Tretej osoby alebo Účastníka v rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a fakturačné údaje sprístupňuje Tretej strane.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ zverejňuje aktuálne VOP bez oneskorenia na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Kupujúcim vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7. 7. 2022